EIKHOLT KURSKATALOG 2021

 

 

INNHOLD

 

OM OSS. 1

LANDSDEKKENDE KOMPETANSESENTER. 1

NASJONAL MØTEPLASS

FOR HVEM?

EIKHOLT.NO.. 1

HVA KOSTER DET?. 1

FASILITETER. 1

KURSTILBUDET. 1

 

INDIVIDUELLE KURS. 1

INTRODUKSJONSKURS. 1

KARTLEGGING OG OPTIMALISERING AV SYN.. 1

KARTLEGGING OG OPTIMALISERING AV HØRSEL. 1

PUNKTSKRIFT (BRAILLE) 1

KOMMUNIKASJON.. 1

MOBILITET / LEDSAGING.. 1

ADL – AKTIVITETER I DAGLIGLIVET. 1

PC / MAC. 1

SMARTTELEFON / NETTBRETT. 1

TILBUD TIL PAR OG FAMILIER. 1

SUPPLERINGSKURS. 1

 

GRUPPEKURS. 1

TEMAKURS - I TRE DELER. 1

PÅRØRENDEKURS MEDFØDT DØVBLINDHET. 1

KURS OM FILTERBRILLER. 1

KURS I VIDEOKOMMUNIKASJON  OG NETTMØTER. 1

HAPTISK MED FØRERHUND.. 1

KULTURUKE FOR PERSONER MED MEDFØDT DØVBLINDHET. 1

KOMMUNIKASJON OG KULTUR - SOMMER OG VINTER. 1

HØSTAKTIVITETER FOR PERSONER MED MEDFØDT DØVBLINDHET. 1

HELSESPORT/AKTIVITETSUKER. 1

SANSELIG MAT. 1

YRKESAKTIV MED NEDSATT SYN OG HØRSEL. 1

Å LEVE MED VISUELLE HALLUSINASJONER PÅ GRUNN AV CBS. 1

 

TERMINLISTE GRUPPEKURS VÅR 2021. 1

TERMINLISTE GRUPPEKURS HØST 2021. 1

 

 

OM OSS

Landsdekkende kompetansesenter

 

Eikholt er et nasjonalt ressurssenter innen kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet. Vi er en ideell stiftelse lokalisert i drammen, og har ca. 30 ansatte innen ulike fagområder. Fagstaben består av medarbeidere med spisskompetanse innen syn, hørsel, kommunikasjon, mobilitet, helse, ikt, pedagogikk, psykososialt arbeid og FoU.

 

Eikholt ble 40 år i 2020 og er i kontinuerlig utvikling. Hvert år mottar ca. Hver tredje person med kombinert syns – og hørselsnedsettelse/døvblindhet ulike tilbud fra oss. 

Nasjonal møteplass

Vi legger stor vekt på å skape en levende arena for alle som bruker Eikholt.
Mange gir uttrykk for at de har stort utbytte av å møte andre i lignende situasjon. Utveksling av erfaringer og sosialt samvær med andre med brukererfaring er en verdi i seg selv. Vi ser også at personer som er i ulike livsfaser og med ulike erfaringer knyttet til den doble sansenedsettelsen har nytte og glede av å møte hverandre.

Et tilbud på Eikholt gir mulighet for fellesskap, utvikling og økt livskvalitet.

Til innholdsfortegnelsen

For hvem?
Kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet


Det finnes ingen enkel fasit for hvor stor en syns- eller hørselsnedsettelse må være for å kunne motta tjenester fra Eikholt. Vi vurderer alle søknader individuelt, og innhenter i den forbindelse alle relevante medisinske opplysninger. Følgende er et utdrag fra den nordiske definisjonen av døvblindhet:

 

«kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet begrenser en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet. For den det gjelder, familie og øvrig nettverk, kan dette innebære store praktiske og psykososiale utfordringer. Det er derfor behov for at samfunnet støtter med særlig tilrettelagte tjenestetilbud, tilpasning av omgivelsene og/eller tekniske hjelpemidler»

 

En person med dobbel sansenedsettelse kan ha ulik mulighet for deltakelse i aktiviteter. Varierende mulighet for deltakelse i en aktivitet er ofte påvirket av forhold i omgivelsene i tillegg til individuelle personlige forhold.

 

Ved tilrettelegging av tjenestetilbud og tilpasning av omgivelsene er det behov for en tverrfaglig tilnærming, samt spesifikk kunnskap om den doble sansenedsettelsen. Eikholt gir veiledning og opplæring både til personen selv, pårørende, andre nærpersoner og til det profesjonelle nettverket.


 

Til innholdsfortegnelsen

 

 

Eikholt.no

 

Vi ønsker at det skal være enkelt å komme i kontakt med oss. Vår hjemmeside har søknadsskjema for kurs, og kontaktinformasjon til hver enkelt rådgiver.

 

 

Telefon:                                32 88 90 50 alle hverdager fra kl 8:30 -15:30

E-post:                                  post@eikholt.no

Mobiltelefon:                      456 14 404

 

Du kan også sende e-post direkte til inntakskoordinator, eller fagsjef:

 

Inntakskoordinator

Ragnhild.bjorgum@eikholt.no 

 

Fagsjef

Thomas.overby@eikholt.no

 

 

Til innholdsfortegnelsen

 

Hva koster det?

 

 

Kursene våre er gratis for brukere. Utgifter til kurs for familie, slektninger og andre nærstående personer kan også dekkes. Reiseutgifter dekkes av nav og yrkesaktive kan søke om sykepenger, opplæringspenger, dekning av tapt arbeidsfortjeneste. Nav dekker kostnader for ledsager når personer med medfødt døvblindhet skal delta på tilpasningskurs. Du henvender deg til nav- tolketjeneste i hjemfylket for bestilling av tolk/ledsager til kursoppholdet og reisen. Det er også anledning til å bruke privat ledsager. Privat ledsager får dekket reise og opphold på samme måte som kursdeltaker. Spesialisthelsetjenester dekkes etter egne regler. Dette får du opplysning om når det er aktuelt.

 

 

Til innholdsfortegnelsen

 

Fasiliteter

For alle kurs som strekker seg over flere dager tilbyr vi overnatting i moderne leiligheter med egen stue og bad. Frokost, lunsj og middag er dekket i oppholdet og serveres til faste tider i fellesområdet.

Alle lokaler på Eikholt er tilrettelagt med god akustikk, teleslynge, mikrofoner, gode kontraster og ledelinjer. Basseng og treningsrom er også tilgjengelig for fri benyttelse i løpet av oppholdet.

Det skal være godt å komme til Eikholt
.

 

                                                                                                          


Til innholdsfortegnelsen

 

Kurstilbudet


personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet og deres pårørende – familie, slektninger og andre nærstående personer har rett til tilpasningskurs etter lov om folketrygd § 10-7. Eikholt har et nasjonalt ansvar for disse kursene. Tilpasningskursene kan skje på Eikholt, hjemme hos bruker, eller på brukers arbeidsplass/ eller studieplass.

 

Eikholt har tilbud til både personer som er født med eller fått en kombinert syns- og hørselshemming.

 

Tilpasningskurs gis både som individuelle kurs og som gruppekurs. Gruppekursene er satt opp med fast dato og det tas forbehold om endringer.

 

Til innholdsfortegnelsen

 

Individuelle kurs

 

 

·        Vi tar imot henvendelser om individuelle kurs gjennom hele året

·        Fyll ut skjema på vår nettside: «individuelle tjenester/tilbud»

·        En rådgiver tar kontakt med deg for å høre hvilke kurs du har behov for

·        I mai og november planlegger vi individuelle kurs for neste halvår

 

Individuelle kurs skreddersys og avtales med den enkelte.

I de påfølgende sidene beskrives ulike tema som det kan søkes kurs om.

 

Til innholdsfortegnelsen

 

Introduksjonskurs

 

Introduksjonskurs er rettet mot nye brukere av Eikholt, eller for brukere som har opplevd vesentlige endringer av syns- og hørselsfunksjon. Dette kurset danner et viktig grunnlag for andre kurs/opplæring. En av våre rådgivere tar kontakt med deg for å planlegge introduksjonskurset.

 

AV-klinikken er et viktig sted for introduksjonskursene. Her tester vi praktiske syns- og hørselsfunksjoner. Vi ser på samspillet mellom syn og hørsel og hvilke konsekvenser ditt kombinerte syns- og hørseltap har for deg i hverdagen. Målet er at du skal få kunnskap om hvordan den kombinerte syns- og hørselsfunksjonen innvirker på det daglige livet.

Kurset inneholder en syns- og hørselspedagogisk kartlegging, samtale med sosionom, kartlegging av kommunikasjon, samtale om aktiviteter i det daglige liv, utprøving og søknad på hjelpemidler og kontakt med regionsenter, om det er aktuelt.

Kartlegging og optimalisering av syn


hensikten med en synspedagogisk kartlegging er at du og vi skal forstå hvordan ditt syn fungerer i ulike aktiviteter og sammenhenger. Vi kan måle synsfunksjonen på lang avstand, mellom-avstand og på nært hold, og sjekker at brillene dine er riktige. Vi kan teste synsfelt, kontrastfølelse og lysbehov og vi kan prøve ut forskjellige typer av filterglass. Vi tilbyr kartlegging, demonstrasjon og utprøvning av hjelpemidler til for eksempel lesing, databruk, bruk av mobiltelefon og mobilitet.

 

Vi gir også opplæring og du får tid til i å bli kjent og fortrolig med de ulike synstekniske hjelpemidlene.

Kartlegging og optimalisering av hørsel


vi foretar hørselskartlegging og vurderer om høreapparater og annet hørselsteknisk utstyr er godt tilpasset ditt sansetap og dine individuelle behov. Vi gjennomfører audiometri og hjernestammeaudiometri på personer med medfødt døvblindhet. Vi gir opplæring om den enkeltes hørsel og i bruken av hørselstekniske hjelpemidler. Den enkelte får tid til i å bli kjent og fortrolig med funksjonene til høreapparatene og tilkobling til ulike hørselstekniske hjelpemidler.

Punktskrift (braille)

Opplæring i grunnleggende kunnskaper i punktskrift i dagliglivet, eventuelt også med utprøving av leselist. Kurset gis i flere deler over en periode på 1 ½ år. Vår opplæring skjer i nært samarbeid med den lokale voksenopplæringen.

Kommunikasjon

Opplæring i nye metoder og strategier i kommunikasjonen som støtte for å kommunisere i dagliglivet, for eksempel tegn til tale, taktile tegn og haptisk kommunikasjon.

Mobilitet / ledsaging

Opplæring i grunnleggende teknikker innen mobilitet og orientering. For eksempel ledsagerteknikker, orienteringshjelpemidler, GPS, hvit stokk med mer.

Adl – aktiviteter i dagliglivet

Opplæring i teknikker/strategier for å mestre dagliglivet, for eksempel utprøving av enkle hjelpemidler, matlaging, personlig hygiene og lignende.

Pc / Mac
kursinnhold kan være å sørge for at riktige innstillinger er valgt, samt opplæring i lagring, mappestruktur, snarveier og grensesnitt. Vi veileder i relevante programmer som tekstbehandling, regneark, presentasjon, internett, epost, kalender med mer.

Smarttelefon / nettbrett

Kursinnhold kan være å sørge for at riktige innstillinger er valgt, samt opplæring i bruk av apper som telefon, meldinger, epost, internett, kalender, kamera, kart, talestyring, skytjeneste, samt nedlastning av apper med mer. Målet er økt selvstendighet i informasjonsinnhenting og kommunikasjon.

Tilbud til par og familier

Kurs for et enkeltpar eller sammen med andre par. Vi tilbyr også kurs for hele familien. Vi tilpasser kurset etter det enkelt par/den enkelte familie sine behov og ønsker.

Målet er at nærpersoner i familie og nettverk skal få informasjon om kombinert sansetap og de utfordringene det kan gi i dagliglivet. Vi har fokus på muligheter og gode strategier, samt opplæring og øvelser i ulike former for kommunikasjon.

Suppleringskurs

Kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet er en progredierende funksjonsnedsettelse. Derfor vil det være behov for oppfølging i form av suppleringskurs som kan spres ut over et lengre tidsrom for å gi nødvendig tid til å tilegne seg ny kunnskap og til å øve eller tilpasse seg det nye som læres.

 

Til innholdsfortegnelsen

 

 

Gruppekurs

Temakurs - i tre deler

 

Foredragsholder Kjell-Henrik Hendrichs fortsetter sine underholdende og lærerike forelesninger. De populære forelesningene handler om aktuell samfunnstematikk og går over tre uker.

 

Del 1:                         uke 6             (09. – 12. Februar)

Del 2:                         uke 11           (16. – 19. Mars)

Del 3:                         uke 40           (05. – 08. Oktober)

 

Tema/ kursinnhold:

        Aktuelle samfunnstemaer og generell samfunnskunnskap

        Alle kursukene har i år følgende hovedtema: Norge i verden og i forhold til seg selv

        Aktuelle politiske saker

 

 

Søknadsfrist: 01. November

 

Kontaktperson: Aashild Klopan
aashild.klopan@eikholt.no  

 

Til innholdsfortegnelsen

 

Pårørendekurs medfødt døvblindhet

Uke 5, (4. – 6. Februar)

Søknadsfrist 01. November

Tema / kursinnhold:

·        Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier

·        Opplæring i teknikker knyttet til hverdagslige aktiviteter

·        Informasjon, demonstrasjon og utprøving av syns- og hørselstekniske hjelpemidler

·        Undervisning i gruppe, også med erfaringsutveksling

Mål:

·        Få økt kunnskap om kombinerte sansetap

·        Få kompetanse i ulike måter å kommunisere; tilpasset tegnspråk og taktilt tegnspråk, tale med hørselsforsterkning og kombinasjoner av disse

Målgruppe:

·        Pårørende til personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse /døvblindhet

·        Pårørende til personer med sansetap som ikke har andre tilbud, og som har utbytte av språk og kommunikasjon i ulike modaliteter (syn- hørsel- og taktilsans)

 

Kontaktperson: Cathrine Timm Sundin
cathrine.t.
sundin@eikholt.no

Til innholdsfortegnelsen

 

Kurs om filterbriller

 

Uke 9 (02. – 05. Mars)

Søknadsfrist: 01. November

 

Uke 38 (21. – 24. September)
søknadsfrist: 01. Mai

 

Mål:

        Lære om filterbriller

        Utprøving av filterbriller

 

Tema/ kursinnhold:

        Kurs om lys og effekten av ulike typer filter

        Informasjon, demonstrasjon og utprøving av filterbriller i praktiske situasjoner

        Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling

        Aktivitetene er tilpasset årstiden

 

Kontaktperson: Sigrid Midtbø Storkås
sigrid.midtbo.storkas@eikholt.no

Til innholdsfortegnelsen

 

 

IKT temakurs:

Kurs i videokommunikasjon og nettmøter

Uke 10 (09. - 11. Mars)

Søknadsfrist: 01. November

Vi har gjennom en coronaperiode fått oppleve viktigheten av å kunne delta og invitere til videokommunikasjon for å opprettholde både jobbmøter og kontakt med familie og venner. Vi ønsker derfor å gi mulighet for dette.

·        På dette kurset vil du lære å bruke videokommunikasjon til nettmøter i forbindelse med arbeid og organisasjonsarbeid, samt private samtaler

·        Det vil bli undervist om forskjellige tekniske løsninger og apper

·        Det vil være fokus på sikkerhet og universell utforming

·        Teori og praktiske øvelser inngår i kurset

Mål:

·        Å kunne bruke videokommunikasjon som et treffpunkt i hverdagen, både i forbindelse med arbeid, organisasjonsarbeid og privat

·        Finne og kunne betjene den riktige tjenesten for ditt behov

 

Målgruppe:

·        Personer med kombinerte syn- og hørselshemming

·        Kurset egner seg best for den som ønsker å kunne betjene og bli trygg på de forskjellige løsningene som finnes for videokommunikasjon

For spørsmål, ta kontakt med:

ikt@eikholt.no 

Til innholdsfortegnelsen

 

Haptisk med førerhund

 

Uke 12 (23. – 26. Mars)

Søknadsfrist: 01. November

 

Mål:

        Å skape gode strategier for samarbeid mellom hundefører, ledsager og hund

 

Tema/ kursinnhold:

        Teoretisk kunnskap om bruk av haptiske signaler sammen med førerhund

        Rolleavklaringer

        Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling

        Praktiske øvelser

 

Kontaktperson: Cathrine Timm Sundin, cathrine.t.sundin@eikholt.no

Til innholdsfortegnelsen

 

Kulturuke for personer med medfødt døvblindhet

 

Uke 17 (27. – 30. April)

Søknadsfrist 01. November

 

Mål:

        Skape en arena for å utvikle og utnytte sitt kreative, kunstneriske og musiske potensiale

        Skape motivasjon og mulighet for kommunikasjon og uttrykk gjennom rytme og musikk

        Ny kunnskap om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter for kursdeltakers personale/ ledsagere

 

Tema/ kursinnhold:

        Musikkutfoldelse med et stort utvalg av rytme- og klanginstrumenter

        Kommunikasjon via opplevelser, rytme, taktil berøring og samhandling

        Veiledning fra utøvende musikere med lang erfaring med kurs for personer med medfødt døvblindhet

        Kunnskapsoverføring og erfaringsutveksling om kultur, kommunikasjon og musiske aktiviteter til personale/ ledsagere

 

Målgruppe:

Personer med medfødt døvblindhet

 

Kursholdere: Steen Raahauge og Winnie Carset


Kontaktperson: Aashild Klopan
aashild.klopan@eikholt.no

Til innholdsfortegnelsen

 

 

IKT temakurs:
bruk av nettbrett og mobil til
bank og offentlige tjenester

Uke 22 (01. – 04. Juni)

Søknadsfrist: 01. November

 

Tema/kursinnhold

·        Vil du lære hvordan du får oversikt over egen økonomi og får tilgang til offentlige tjenester?

·        Lurer du på hvordan du logger deg sikkert inn i egen nettbank?

·        Kan du bruke altinn med VoiceOver?

·         vil du lære å vippse?

Mål:

·        Bli trygg i å bruke mobil og nettbrett til å logge seg på tjenester som nettbank, nav, altinn, vipps, digipost, med mer

Målgruppe:

·        Personer med kombinert nedsatt syn og hørsel

·        Kurset egner seg best for den som ønsker å bli selvstendig i bruk av offentlige tjenester

 

Kontaktpersoner:
IKT-teamet

ikt@eikholt.no


Til innholdsfortegnelsen

 

Kommunikasjon og kultur - sommer og vinter

 

Uke 23 (08. - 11. Juni)

Søknadsfrist: 01. November

 

Uke 50 (14. - 17. Desember)

Søknadsfrist: 01. Mai

 

 

Tema/kursinnhold:

        Lære nye kommunikasjonsmetoder og strategier

        Opplæring i teknikker knyttet til praktiske og kreative aktiviteter

        Informasjon, demonstrasjon og utprøving av syns – og hørselstekniske hjelpemidler etter behov

        Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling

        Aktivitetene er tilpasset årstiden

 

Mål:

        Skape en felles arena for sanseopplevelser, opplevelse av mestring og aktiv deltakelse knyttet til årstid og tradisjoner

        Forebygge isolasjon og bygge nettverk

Målgruppe:

·        Personer med kombinert syn- og hørselshemming

·        Eldre, enslige og personer som ikke kan benytte andre tilbud

 

Kontaktperson: Aashild Klopan
aashild.klopan@eikholt.no

 


Til innholdsfortegnelsen

                                                                                                          

Høstaktiviteter for personer med medfødt døvblindhet

 

Uke 35 (31. August – 02. September)

Søknadsfrist: 01. Mai

 

Mål:

·        Skape en arena for å utvikle og utnytte egne fysiske, kreative, og kognitive muligheter

·        Utvikling av kommunikasjon, språk og mestringsfølelse gjennom meningsfulle aktiviteter

·        Overføre kunnskap om kommunikasjon, sosiale rammer, kultur og fysisk aktivitet til kursdeltakers nettverk / personell

 

Tema/kursinnhold:

·        Sansestimulering gjennom ulike aktiviteter ute og inne

·        Opplæring og veiledning i ulike aktiviteter som padling, turløype, aktiviteter i vann (basseng), forming / leire mm.

·        Kompetanseoverføring/kurs for kursdeltakernes nettverk / personell

Sted: Eikholt og nærområdet

 

Kontaktperson: Cathrine Timm Sundin
cathrine.t.sundin@eikholt.no

 

Til innholdsfortegnelsen

 

IKT temakurs:
Aktivitet og Teknologi

Uke 36 (07. – 10. September)

Søknadsfrist: 01. Mai

 

Tema/kursinnhold:

helsedirektoratet anbefaler 150 minutter aktivitet i uken. Høres det mye ut? Bli med på dette kurset og lær hvordan aktivitet i kombinasjon med teknologi blir morsomt, og hør hva andre har erfart.

Vi lover å få frem smilet ditt i løpet av disse dagene.

Mål:

·        Prøve ut aktiviteter og teknologi

·        Innlegg - hvordan bli motivert? 

·        Boller eller gulrot? -lær om kosthold og helse

·        Dele erfaringer

For hvem?                       

·        Personer med kombinerte syn- og hørselshemming

·        Personer som ønsker å lære om muligheter som teknologi gir for hverdagstrening.

·        Mosjonister som ønsker en ekstra motivasjon rundt trening.

·        De som ønske om å bli mer aktive i hverdagen

 

Kontaktpersoner:
IKT-teamet
ikt@eikholt.no

 

Til innholdsfortegnelsen

 

 

Helsesport/aktivitetsuker

Praksisuker for alle landets tolkestudenter

 

Uke 43 (26. – 29. Oktober)

Uke 45 (09. – 12. November)


Søknadsfrist:
for begge ukene 01. Mai

 

Mål:

        For kursdeltagerne er målet å ha en uke med mye fysisk aktivitet. Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter som mange ikke har prøvd tidligere

        For tolkestudentene er målet å bli dyktige tolk/ledsagere gjennom en god og variert praksisuke

 

Tema/kursinnhold:

Aktivitetene varierer fra år til år. Eksempler på aktiviteter kan være; sjakk, hvordan bruke tolk/ledsager, linedance, løpekurs, yoga, turdag, styrke og balansetrening, klatring, bowling, dans, crossfit, sykling, forelesninger osv.

 

Kurset er ikke et tilpasningskurs. Eikholt dekker utgiftene for reise og opphold.

Tolkestudentene dekker behovet for tolk/ledsagning under hele oppholdet.

 

Kontaktperson: Cathrine Timm Sundin
cathrine.t.sundin@eikholt.no

 

Til innholdsfortegnelsen

 

Sanselig mat

 

Uke 44 (02. – 05. November.)

Søknadsfrist: 01. Mai

 

 

Mål:

·        Mestre planlegging og tilberedning av enkle matretter

·        Utvikle (nye) strategier for å oppleve mestring i tilberedning av enkel og god hverdagsmat

 

Tema/kursinnhold:

·        Planlegging, innkjøp og tilbereding av mat

·        Sanseopplevelser med mat: lukte, smake, kjenne

·        Enkle oppskrifter til daglig bruk

·        Hjelpemidler/redskaper i matlaging

·        Hvordan gjøre kjøkkenet til en god arbeidsplass for deg

 

Kontaktperson: Ragnhild Bjørgum
ragnhild.bjorgum@eikholt.no


Til innholdsfortegnelsen

 

Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

uke 47 (23. – 26. November)
Søknadsfrist:
01. Mai

Mål:

·        Deltakerne skal få innsikt i egen situasjon og egne behov på arbeidsmarkedet.

·        Få kunnskap om arbeidsmarkedets utvikling og hvilke rettigheter man har

Tema/kursinnhold:

·        Kunnskap om ulike støtteordninger i forbindelse med arbeid

·        Kartlegging av behov for tiltak på arbeidsplassen

·        Kunnskap om bruk av tekniske hjelpemidler

·        Tilrettelegging for å kunne holde seg i fysisk og psykisk god form

·        Likemannsarbeid

 

 

Kontaktperson: Ann-Britt Johansson
ann-britt.johansson@eikholt.no

Til innholdsfortegnelsen

 

Å leve med visuelle hallusinasjoner på grunn av Charles bonnet syndrom (CBS)

 

Uke 48 (30. November – 03. Desember)

Søknadsfrist: 01. Mai

 

Mål:

        Lære om CBS

        Å kunne leve bedre med CBS

 

Tema/ kursinnhold:

        Undervisning i gruppe med vekt på brukermedvirkning og erfaringsutveksling

        Betydning av CBS for aktiviteter i hverdagen

        Stressmestring

 

 

Kontaktperson: Line Hovland
line.hovland@eikholt.no

 

Til innholdsfortegnelsen

 

 

Terminliste gruppekurs vår 2021

 

Søknadsfrist for alle vårkurs: 01. November

 

Uke

Dato

Kurs

5

04 – 06 februar

Pårørendekurs medfødt døvblindhet

6

09 – 12 februar

Temakurs del 1

9

02 – 05 mars

Kurs om filterbriller

10

09 – 11 mars

Kurs i videokommunikasjon og nettmøter

11

16 – 19 mars

Temakurs del 2

12

23 – 26 mars

Haptisk med førerhund

17

27 – 30 april

Kulturuke musikk

22

01 – 04 juni

Bruk av nettbrett og mobil til bank og offentlige tjenester

23

08 – 11 juni

Kommunikasjon og kultur

 

 

Terminliste gruppekurs høst 2021

 

Søknadsfrist for alle høstkurs: 01. Mai

 

Uke

Dato

Kurs

35

31 aug- 02 sept

Høstaktiviteter for personer med medfødt døvblindhet

36

07 – 10 sept

Aktivitet og teknologi

38

21 – 24 sept

Kurs om filterbriller

39

28 sep – 1 okt

Nettverkskurs for tegnspråklige damer

40

05 – 08 okt

Temakurs del 3

43

26 – 29 okt

Helsesport / aktivitetsuker

44

02 – 05 nov

Sanselig mat

45

09 – 12 nov

Helsesport / aktivitetsuker

47

23 – 26 nov

Yrkesaktiv med nedsatt syn og hørsel

48

30 nov – 3 des

CBS-kurs

50

14 – 17 des

Kommunikasjon og kultur

 

 

Til innholdsfortegnelsen

 

 

 


Nå oss:

 

EIKHOLT

HELEN KELLERS VEI 3, 3031 DRAMMEN

TELEFON: 32 88 90 50

MOBIL: 456 14 404

EPOST: POST@EIKHOLT.NO

WWW.EIKHOLT.NO

ORG NR.: 971 461 098