NAV dekker kostnader for ledsager til personer med medfødt døvblindhet

Endelig er det klart at utgifter til ledsager/praktisk bistand ved deltakelse på tilpasningskurs for døvblinde skal dekkes av folketrygden.

En hånd har fingrene i vannet og lager ringer i vannet

Avklaringen er kommet som resultat av at Eikholt tok saken opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet etter å ha mottatt bekymringsmelding fra Foreningen Norges Døvblinde, avdeling døvblindfødte.

Personer med medfødt døvblindhet har i liten grad kunnet delta på tilpasningskurs for døvblinde fordi dette har påført kommunene ekstra utgifter til ledsagere som må følge kursdeltaker. Personer med medfødt døvblindhet har derfor i praksis vært forhindret fra å delta på tilpasningskurs.

NAV arbeids- og velferdsdirektoratet har nå konkludert med at folketrygden dekker ekstra utgifter til ledsager for personer med medfødt døvblindhet under deltakelse på tilpasningskurs for døvblinde.

Personer med medfødt døvblindhet sjelden benytte tolk fra NAV Tolketjeneste. Denne brukergruppen har som regel oppfølging av personale i bolig og/eller dagtilbud. Dette personalet bør ha mulighet til å følge deltaker på tilpasningskurs. Dette medfører ekstra kostnader for kommunen. Disse kostnadene til ledsager er det nå avklart at NAV dekker.

Eikholt vil avtale med kommune/virksomhet hvor bruker bor eller får sitt dagtilbud om betaling for ekstra utgifter til ledsager/praktisk bistand utover det som er kommunens/virksomhetens ansvar. Eikholt kan legge ut for utgiftene til ledsager og ta dem med på spesifisert faktura til NAV etter at kurset er gjennomført.