Publisert

Oppdatert

Denne erklæringen forteller om hvordan Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde samler inn, lagrer og bruker personopplysninger.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for pasientopplysninger er delegert til fagsjef. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger om hvordan vi behandler personopplysninger (Personopplysningsloven §18).


2. Hva er formålet?

Formålet med å lagre pasientopplysninger er å gi riktig og effektiv helsehjelp og tjenester til våre brukere. Noen opplysninger er vi lovpålagt å ta vare på, andre kan du gi oss frivillig for å få en mer effektiv kommunikasjon med oss.

3. Hva er det rettslige grunnlaget?

Personopplysningsloven med forskrift er den generelle loven som inneholder regler for hvordan personopplysninger som samles inn behandles, hvordan de sikres, hvem som har tilgang til opplysningene, om de utleveres til andre og hvordan den enkelte det er registrert opplysninger om kan utøve sine rettigheter til for eksempel innsyn.Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger er regulert i spesialisthelsetjenesteloven § 6-1, folketrygdloven § 10-7, helsepersonelloven kapittel 8 (§§39-47), pasientjournalloven og helseregisterloven.Atea AS er vår driftsleverandør for IT. Soma Solution AS er vår leverandør av elektronisk pasientdatasystem. Vår hjemmesideleverandør er Idium AS. Samarbeidet med disse leverandørene er regulert av gjennom databehandleravtaler. Alle personopplysninger lagres på egne servere.

4. Hvilke personopplysninger behandles?

Lovpålagte opplysninger

 • Personalia, inkludert fødselsnummer for sikker identifikasjon
 • Adresse, telefonnummer
 • Verge eller hvem som samtykker på vegne av deg
 • Journalføring av våre undersøkelser og vurderinger
 • Relevante bilder og/eller film
 • Relevante diagnoser i forhold til de tjenester vi skal utføre
 • Informasjon om smitterisiko
 • Epikriser, henvisninger og andre dokumenter som annet helsepersonell sender til oss

  Frivillige opplysninger
 • Utfyllende kontaktinformasjon som mobiltelefonnummer, epostadresse m.m.
 • Pårørende med kontaktinformasjon

5. Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysningene kommer fra deg som bruker direkte eller de hentes fra henvisninger som blir tilsendt oss. Vi er ikke koblet mot Folkeregisteret, og lagrer kun de adresser du selv oppgir til oss.


6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

De lovpålagte opplysningene som er ført opp ovenfor er vi pliktig ved lov å lagre. De frivillige opplysningene vil gjøre vår kommunikasjon med deg enklere og mer effektiv. Men det er altså frivillig.


7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Følgende tredjeparter kan få utlevert opplysninger:

 • NAV får opplysninger i form av søknad på hjelpemidler. Denne skal signeres av deg før den sendes, og inneholder personalia, kontaktinformasjon, diagnose og informasjon om ditt hjelpemiddelbehov og vår vurdering.
 • Henvisende lege eller annet helsepersonell får – på forespørsel eller når vi ser behov for det – en epikrise, dvs en sammenstilling av vår journal begrenset til det aktuelle tilfellet. I noen tilfeller er det også nødvendig å dele informasjon med andre som er i behandlingsteamet ditt. Det kan være fysioterapeut, ergoterapeut eller legespesialist.
 • I noen tilfeller ønsker vi å benytte bilder eller film i forbindelse med opplæring eller kurs for andre helsefaggrupper. Dette er frivillig, og i slike tilfeller vil vi alltid innhente et skriftlig samtykke fra deg først, og anonymisere bildene.

Frivillige opplysninger

 • Utfyllende kontaktinformasjon som mobiltelefonnummer, epostadresse m.m.
 • Pårørende med kontaktinformasjon


8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Journalforskriften sier at opplysninger skal oppbevares i minimum 10 år etter siste tilføyelse i journalen. Noen hjelpemiddelrekvisisjoner har en gyldighet på 10 år, og kan fornyes etter dette. Døvblindhet er en progredierende lidelse. Dette medfører at vi har ansvar for oppfølging av brukere gjennom hele livsløpet. Vi praktiserer derfor sletting av opplysningene ved melding om dødsfall eller dersom bruker fremsetter ønske om å bli slettet.Alle personopplysninger lagres på server hos oss i henhold til gjeldende regelverk. Noen av de eldste opplysningene er lagret i en lokal database som er forsvarlig innelåst med svært begrenset tilgang. Denne databasen er ikke koblet til nettverk eller internett.


9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du kan kreve retting eller sletting av de frivillige personopplysningene. Blant de lovpålagte personopplysningene kan du kreve retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.
Du har rett til innsyn i egen journal så lenge opplysningene ikke antas å kunne være til skade for deg. Du kan også kreve å få opplysningene utlevert.
Denne erklæringen kan ikke begrense rettigheter eller plikter som følger av norsk lov. Aktuelle lover og forskrifter er helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, arkivforskriften og journalforskriften.


10. Hvordan sikres opplysningene?

Det er kun ansatte i Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde og våre databehandlere som har tilgang til informasjonen. Det foreligger også rutiner som sikrer at det kun er relevant personale som har tilgang til sensitive opplysninger. Alle ansatte har signert en taushetserklæring.


11. Kontaktinformasjon.

E-post: post@eikholt.no.
Telefon: 45 61 44 04
Postadresse: Helen Kellers vei 3, 3031 Drammen

Fant du det du lette etter?