Doktoravhandling «Se og hør meg» (Oppdatert sak)

Hør på innholdet

0:00 / 0:00

Hastighet:

1x

Stemme:

SE OG HØR MEG!

Fredag den 27 januar 2017 avla Ann-Britt Johansson fra Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde sin doktoravhandling ved Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Den har tittelen «Se och hör mig» og handler om personer med ervervet døvblindhet og deres erfaringer av deltagelse, rehabilitering og samfunnsliv. Avhandlingen kan lastes ned fra universitetets hjemmeside. Som tittelen avslører er det ikke lett å bli sett og hørt som døvblind. Døvblinde er en gruppe som utsettes for diskriminering og ignorering.

Det er få studier på erfaringer om det å leve med døvblindhet. Målet med denne avhandlingen har vært å fange opp de erfaringene personer med ervervet døvblindhet har om deltakelse, rehabilitering og samfunnslivet. Studien utvikler en dypere kunnskap og forståelse om hvordan det er å leve med døvblindhet. Problemstillingene som har vært relevante for denne studien er basert på teorien om livsverden og teorien om den levde kroppen.  Studien har en fenomenologisk forskningstilnærming. Forskningsspørsmålene er: Hva betyr begrepet deltakelse for mennesker med ervervet døvblindhet? Hva er betingelsene som kreves for at personer med ervervet døvblindhet skal oppleve deltakelse? Hvilke erfaringer og refleksjoner har personer med ervervet døvblindhet om sin rehabilitering? Hvordan opplever mennesker med ervervet døvblindhet sine levekår og muligheter å delta i samfunnet på like vilkår som andre.

Åtte personer med ervervet døvblindhet har deltatt i denne kvalitative studien. Deltakerne har blitt intervjuet en rekke ganger. Studien identifiserer tre viktige områder i livet som er sterkt knyttet til deltakelse. Dette er arbeid, familie og sosialt liv og deltagelse i samfunnet. For å kunne leve i samfunnet som en fullverdig borger kreves det en del tilrettelagte tjenester slik at mennesker med døvblindhet kan delta og dra nytte av sine rettigheter. Disse tjenestene er ikke alltid tilgjengelig, og dette kan føre til frustrasjon, diskriminering og sosial isolasjon. Deltakerne understreket at det ofte finnes en mangel på en rimelig mottagelse av mennesker med døvblindhet. Denne mangelen på respons finner vi også blant profesjonelle fagfolk. Studien avdekker en manglende kunnskap om viktigheten av å ta på alvor de spesielle behovene mennesker med ervervet døvblindhet har. Det er fortsatt et stort behov for å endre holdninger til mennesker med døvblindhet.

Fant du det du lette etter?