Språkutvikling hos barn som har fått cochlea implantat på begge ører tidlig i livet 

Dette er en oppsummering på norsk av en spennende forskningsartikkel som handler om Cochlea Implantat (CI) og språkutvikling hos små barn. Artikkelen er originalt skrevet på engelsk og kan finnes i sin helhet på denne lenken: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32079817/ 

Artikkeloppsummeringen er skrevet av Anne-May Førland, Audiograf Eikholt

Forfattere: Ona Bø Wie, Janne von Koss Torkildsen, Stefan Schauber, Tobias Busch og Ruth Litovsky. 

Utgitt: 2020

Engelsk tittel: Long-Term Language Development in Children With Early Simultaneous Bilateral Cochlear Implants

Denne studien undersøker språkutviklingen til 21 norske barn som fikk Cochlea Implantat på begge ører samtidig når de var fra 5 til 18 måneder gamle. Målet med studien var å undersøke hva som påvirket språkutviklingen til barn med CI. 

Tidligere forskning viser at barn som får CI på begge ører tidlig i livet, gjerne før de fyller ett år, har best mulig forutsetninger for å utvikle et godt talespråk. Å få CIene samtidig på begge ører er også en fordel med tanke på språkutvikling. I Norge har alle barn med medfødt døvhet eller alvorlig hørselstap fått tilbud om CI på begge ører siden 2004. 

Denne studien fulgte alle barna uten tilleggshandicap som fikk CI på begge ører samtidig i Norge mellom 2004 og 2007. Barna var mellom 5 og 18 måneder når de fikk CIene. Til sammen var det 21 barn som ble fulgt opp i 6 år etter operasjon. To av barna fikk problemer med CIene og måtte fjernes fra studien, og forskerne satt igjen med 19 barn. 

Alle barna vokste opp i et hovedsakelig talespråklig miljø og alle hadde oppfølging fra audiopedagog. De hadde forskjellige typer CI, og alle utenom én brukte CIene hele dagen. Etter barnehagen begynte alle barna på vanlig skole. 

I løpet av de seks årene etter at barna fikk CI ble det gjennomført en rekke tester på barna. Testene undersøkte blant annet barnets intelligens, taleoppfattelse, taleevne, ordforråd og grammatikk. De samme testene ble gjennomført på 19 normalthørende barn. Dette ble gjort så man kan sammenlikne resultatene fra barna som hadde CI, og barna som hørte normalt. 

Foreldrene til barna med CI svarte også på spørreskjemaer om barnets språkutvikling, familiens sosioøkonomiske status og kommunikasjonsmetoder. 

Forskerne fant flere resultater: 

11 av barna fikk CI før de fylte ett år. 8 fikk CI mellom ett og to års alder. Barna som fikk CI først hadde gjennomsnittlig bedre språkutvikling enn barna som fikk CI senere. Med tanke på språkutvikling er det altså en fordel å få CI så tidlig som mulig, helst før 1 års alder. 

De fire første årene etter barna fikk CI var det gjennomsnittlig en jevn og trutt positiv språkutvikling. Omtrent 4 år etter barna hadde fått CI hadde de nesten like gode generelle språkferdigheter som de normalthørende barna. Barna med CI hadde altså nesten tatt igjen språkutviklingen til de normalthørende barna. 4 til 6 år etter de fikk CI var språkutviklingen til barna mer blandet og ikke like god som språkutviklingen hos barna med normal hørsel. 

Studien viser at det er viktig å teste språkutvikling hos barn med CI over lang tid. Det er behov for mer forskning på fagfeltet, og det trengs studier hvor man undersøker flere enn 19 barn. 

Fant du det du lette etter?