Mobilitet

Fagområdet kalles ofte mobilitet og orientering, hvor mobilitet handler om det å forflytte seg fra ett sted til et annet på en selvstendig måte. Orientering i denne sammenhengen menes å vite hvor en er i forhold til omgivelsene. Så mobilitet og orientering kan for eksempel handle om å gå hjemmefra til butikken og hele veien vite hvor en er i forhold til omgivelsene.

Det finnes mange hjelpemidler som kan gjøre det enklere for deg å leve et aktivt og selvstendig liv. Disse bør imidlertid prøves ut for å finne hva som best dekker akkurat ditt behov. Dette kan gjøres under opphold på Eikholt eller i samarbeid med døvblindekontakten ved din Hjelpemiddelsentral.

Eikholts tilbud
Hos oss kan du få opplæring i mobilitet som en del av tilpasningskurs. Det undervises i ledsagerteknikker, bruk av hvit stokk og hvordan utnytte syn- og hørselsrest og andre orienteringsteknikker. Utprøving og opplæring i bruk av andre aktuelle mobilitetshjelpemidler kan også være en del, i tillegg til informasjon om mulighet til å prøve førerhund.
Nødvendige hjelpemidler prøves ut, du får opplæring i å bruke dem og vi er behjelpelige med å søke om de aktuelle hjelpemidlene. Dersom det er behov for ytterligere opplæring etter grunnkurset kan vi tilby å sy sammen et kurs som dekker dine konkrete behov.

Mer om mobilitet

 • Stokker: Det finnes mange ulike stokker, men de kan grovt deles inn i tre grupper. Hvit støttestokk, ved siden av primæroppgaven som er å være støtte ved dårlig balanse, er dens hvite farge et signal til omgivelsene om at den som bruker stokken ser dårlig. Markeringsstokken har også to funksjoner; ved sin farge signalisere at en ser dårlig, og ved å holdes diagonalt foran kroppen gi en beskyttelse ved å fange opp lave hindringer. Mobilitetsstokken har følgende tre funksjoner; signalisere med sin farge at en ser dårlig, gi beskyttelse og i tillegg gjennom kontakt med underlaget gi informasjon som en bruker i orienteringen. Det finnes en mengde ulike mobilitetsstokker og tupper. Disse må prøves ut for å finne frem til den som dekker ditt behov.
 • Førerhund: En førerhunds oppgave er å lede den synshemmede trygt forbi hindringer. Hundeføreren må selv vite veien og gi kommandoer for hvor hunden skal gå. Fordelen med en førerhund i tillegg til at det er et trygt fremkomstmiddel er at en slipper å lete selv. Ved kommando «dør» går hunden til nærmeste dør og stiller seg med nesen under dørhåndtaket. Hunden kan en rekke tilsvarende kommandoer, men må trenes og brukes for å vedlikeholde det hunden har lært. Å ha en førerhund krever at en har mulighet til å ta seg av hunden selv. En må stelle, fore og mosjonere hunden i tillegg til at hunden får «jobbe» hver dag.
 • Lykter: De fleste øyelidelser fører til økt behov for belysning. Ofte når en ferdes ute på kvelden eller i rom med dårlig belysning kan det være nyttig å ha med ekstra lys. I dag finnes en rekke lykter på markedet, og med ny teknologi gir selv små lykter relativt godt lys. De ulike lyktene skiller seg fra hverandre i størrelse, vekt, lyskilde og kvalitet, batteritype og varighet. Hvilken lykt som passer deg er avhengig av bruksområdet og hvor lysavhengig du er.
 • Tolk/Ledsager: Ved alle Hjelpemiddelsentralene i Norge er det en egen tolkesentral. De formidler tolker for døve og døvblinde. For døvblinde har tolken også en ledsagerrolle. En tolk/ledsager for døvblinde har flere oppgaver men skal i utgangspunktet være den døvblindes ører og øyne. Som ledsager skal tolken ledsage døvblinde trygt fra et sted til et annet. Tolk/ledsager skal i tillegg beskrive situasjonen og miljøet. Tolken skal formidle syns- og hørselsinntrykk. Tolk/ledsager bruker forskjellige kommunikasjonsmetoder avhengig av om brukeren har en syns- og/eller hørselsrest, eller mangler syn og/eller hørsel helt. Det kan være taletolking, tegnspråktolking- visuelt og/eller taktilt, tegn til tale, håndalfabet eller skrivetolking. Hvilke formål en ønsker å bruke tolk/ledsager til er opp til en selv, noen eksempler er daglige gjøremål som lesing av post, besøk i butikk, bank, post etc. Tolk/ledsaging til utdanning, kurs, møter, jobb og kirke. Tolk/ledsaging til sosiale formål som private selskap, barnedåp, bryllup etc.
 • Andre hjelpemidler:
  • Kikkert: Kikkert kan brukes til å lese informasjonstavler, gateskilt, rutenummer på busser og lignende
  • Lupe: Lupe kan brukes ved lesing av f.eks. rutetabeller og dørskilt.
  • Lydfyr: Lydfyr gir fra seg en «kneppe»-lyd som kan brukes til å finne inngangsdøren, porten, et kryssningspunkt i mangel av andre gode kjennemerker, e.l. Lydfyret kan være fastmontert eller transportabelt. Det kan være i funksjon hele tiden, til bestemte tider eller utløses med fjernkontroll. Det er to ulike lyder å velge mellom og volum kan justeres. Om det er hørbart for deg med hørselshemming må prøves ut.
  • Informasjonskort: Informasjonskort kan være en hjelp om man ferdes alene og har en kommunikasjonsform som vanskeliggjør det for menigmann å oppfatte det du sier, eller også at din syns- og hørselshemming gjør det vanskelig å oppfatte informasjon som ikke er gitt i din kommunikasjonsform. Teksten på kortet bestemmes av ditt behov. Et eksempel på tekst kan være: «Kan du hjelpe meg å krysse gaten? Jeg er døv og ser dårlig, klapp meg på skulderen om du kan hjelpe. Takk!» Kortene lages på Eikholt på bestilling.