Om oss

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har siden 1980 tilbudt ulike tjenester og tilbud til personer med ervervet og medfødt kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner/tjenesteapparatet. Hvert år mottar ca. hver tredje person med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet ulike tilbud fra oss.

Vår visjon:
Eikholt skal være en levende arena for nye synergier og fremst på kompetanse.

To nasjonale oppdrag
1. Eikholt er tildelt et nasjonalt ansvar for NAV tilpasningskurs for personer med medfødt og ervervet kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, en rettighet etter lov om folketrygd. Retten til tilpasningskurs gjelder også pårørende og andre med nære relasjoner til brukerne.

Eikholt tilbyr:
• kombinert syns- og hørselsutredning / optimalisering av syns – og hørselsfunksjonen
• rehabilitering/habilitering
• opplæring i ulike kommunikasjonsformer
• utprøving og opplæring i hjelpemidler, inklusiv IT/iPad og iPhone.
• opplæring omfatter også tilbud til familie og nettverk

2. Eikholt inngår også som enhet i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, en spesialisthelsetjeneste som koordineres av Helse Nord RHF.
Vi har fokus på informasjons – og kompetansespredning både på individnivå og på systemnivå i ulike deler av tjenesteapparatet.  I samråd med tjenestemottaker avklares behovene i den enkelte sak. Det kan være rådgivning/ veiledning, kurs, fagdager og undervisning for barnehager/skoler, arbeidsplasser, primærhelsetjenesten, andre deler av spesialisthelsetjenesten, NAV m.m. Vi sprer også kunnskap om målgruppa i aktuelle fagområder på universitet og høgskoler, innen ulike fagnettverk og i aktuelle fagmiljøer, samt sykehus og i helsetjenesten for øvrig.
Det er avgjørende at fagmiljøer som møter personer med et hørselsproblem eller synsproblem er oppmerksomme på muligheten for at det kan foreligge et dobbelt sansetap som bør følges opp.
Det er felles søknadsskjema for alle tjenester.

Eikholt som nasjonal  ”Møteplass”
Vi legger stor vekt på å skape en levende arena for alle som bruker stedet. Mange brukere gir uttrykk for at de har stort utbytte av å møte andre i tilsvarende situasjon. Møte med, utveksling av erfaringer og sosialt samvær med andre med brukererfaring er en verdi i seg selv. Vi ser også at brukere i ulike livsfaser og med ulike erfaringer knyttet til sansetapet har nytte og glede av møte hverandre. Et tilbud på Eikholt gir mulighet for mening, fellesskap og utvikling og økt livskvalitet.